1. Start
 2. Dokumenty
 3. Quick File Renamer
 4. Interface
 5. Zakładka 'Pliki na podstawie katalogów’

Zakładka 'Pliki na podstawie katalogów’

Zakładka 'Pliki na podstawie katalogów’

Zakładkę ’Pliki na podstawie katalogów’ można podzielić 2 główne sekcje. Sekcja pól edycyjnych na górze oraz sekcja tabel/list.

Omówienie sekcji pól edycyjnych zakładki 'Pliki na podstawie katalogów’

Ta część zakładki składa się z szeregu narzędzi, które umożliwiają użytkownikowi wprowadzenie informacji i ustawienie opcji, dzięki którym zostaną wygenerowane nowe nazwy plików wraz ze ścieżkami.

Opis poszczególnych pól:

 • Pole ’WPISZ MASKĘ NOWYCH NAZW PLIKÓW’ służy do wprowadzenia schematu składającego się z dostępnych w programie parametrów (dokładnie opisane są tutaj)
 • Pole ’ILOŚĆ ZNAKÓW W LICZNIKU znaków w liczniku’ służy do ustalenia ilości znaków w liczniku. Użytkownik może wprowadzić je za pomoca klawiatury, ustawić za pomocą rolki myszy lub za pomocą przycisków przy tym polu.
Np. wpisanie wartośc 4 spowoduje, że licznik dodawany (o ile wybrany w masce) będzie składał się z 4 znaków czyli będzie zawierał najwyżej 3 zera wiodące, 0001 -> 0099 -> 0999 -> 9999

UWAGA !!! Dobry zwyczajem jest ustawianie ilości znaków licznika na co najmniej o jeden więcej niż ilość znaków potrzebnych do zapisania liczby plików w katalogu, tak aby było co najmniej jedno zero wiodące. W ten sposób można uniknąć problemów z sortowaniem plików w różnych programach.

 

Widok sekcji pól edycyjnych zakładki ’Pliki na podstawie katalogów
 • Pole ’WYBIERZ DYSK DOCELOWY’ służy do ustalania dyski/ścieżki docelowej do, której pliki mają być przeniesione lub skopiowane (dokładniej omówione jest tutaj)
 • Pole ’PREFIKS ZNACZNIKA’ – To pole, w które należy wpisać znak, który będzie poprzedzał parametr %key% (parametry szerzej opisane tutaj)
 • Pole ’SUFIKS ZNACZNIKA’ – to pole, w które należy wpisać znak, który ma zostać wstawiony PO parametrze %key% (parametry szerzej opisane tutaj)
 • Pole ’UŻYJ ŚCIEŻKI ŹRÓDŁOWEJ’ – to pole typu checkbox, dzięki, któremu użytkownik może wskazać czy program ma zachować starą strukturę katalogów pliku źródłowego. Zostanie ona wstawiona PRZED tą ew. wygenerowaną (szerzej opisane tutaj)
 • Pole ’ZNACZNIKI– to pole tekstowe służące do wpisania słów kluczowych, które mogą wystąpić w nazwie pliku, a które chcemy zachować w nazwie pliku. To właśnie wartości z tego pola będą podstawiane pod parametr %key%. Każdy znacznik należy wpisywać w osobnej linii pola ’ZNACZNIKI
 • Przycisk ’GENERUJ’ – użycie tego przycisku spowoduje wygenerowanie nowych struktur katalogów (jeśli zostały zdefiniowane) oraz nowych nazw plików. Wygenerowana lista pojawia się w prawej tabeli zakładki. Przed którąkolwiek z czynności (ZMIEŃ NAZWĘ / PRZENIEŚ',KOPIUJ) należy najpierw wygenerować nową listę.
 • Pole wyboru ’ZMIEŃ NAZWĘ / PRZENIEŚ’ oraz ’KOPIUJ’ to pola wyboru służące do wyboru rodzaju operacji, którą użytkownik chce wykonać na plikach źródłowych.
 • Przycisk ’COFNIJ’ służy do cofnięcia poprzednio wykonanej operacji przeniesienia/zmiany nazwy. Operacji kopiowania nie można cofnąć. Skopiowane pliki należy usunąć ręcznie.

Omówienie sekcji tabel zakładki 'Pliki na podstawie katalogów’

Ta sekcja składa się z dwóch tabel. Lewa tabela zawiera listę plików wczytanych z dysku (źródłowych), a prawa służy do wyświetlenia wygenerowanych ścieżek i nazw plików.

Tabela plików źródłowych składa się z 4 kolumn zawierających następujące informacje:

 • Dysk – wskazuje literę dysku, na którym znajdują się wczytane pliki źródłowe
 • Ścieżka – zawiera strukturę katalogów, w której znajduje się dany plik
 • Plik – zawiera oryginalną nazwę pliku wraz z rozszerzeniem
 • Rozmiar – zawiera informacje o rozmiarze pliku w MB

Tabela wygenerowanych plików składa się z 3 kolumn zawierających następujące informacje:

 • Dysk – wskazuje literę dysku, na którym znajdzie się wczytany plik źródłowy
 • Ścieżka – zawiera strukturę katalogów, w której znajdzie się dany plik
 • Plik – zawiera wygenerowaną nazwę pliku wraz z rozszerzeniem.

Kolumny można w razie potrzeby rozszerzać ręcznie lub można wymusić dostosowanie szerokości kolumny do zawartości przez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na separatorze kolumny.

Między tabelami znajduje się specjalny uchwyt umożliwiający zmianę szerokości każdej z tabel, a kliknięcie w dowolny plik na liście plików źródłowych spowoduje podświetlenie nowej nazwy dla tego pliku w tabeli plików wygenerowanych.

Widok obu tabel z danymi. Wygenerowane nazwy (prawa tabela) mają zmienioną ilość znaków w liczniku

Czy ten artykuł był przydatny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?

Dodaj komentarz